Stel cookie voorkeur in

Verlof en leerplicht

Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Dus: op 5 maart 5 jaar geworden, leerplichtig op de eerste schooldag van april. Een leerling die nog geen 6 jaar oud is, is voor vijf uur per week vrijgesteld van de verplichting tot schoolbezoek. Als ouders van deze vrijstelling gebruik willen maken, doen zij daarvan mededeling aan de directeur die dit bijhoudt.
Naast de vrijstelling hierboven genoemd, kan de directeur nog eens tot ten hoogste vijf uur per week vrijstelling verlenen van de verplichting tot schoolbezoek.

Omtrent de leerplicht zijn er wettelijke regels vastgesteld. Scholen hebben hier geen eigen regelgeving voor.

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er  onderwijs  wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk.

Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan beschreven in hoofdstuk 4.4 van de schoolgids.

schoolgids 2019-2020