Stel cookie voorkeur in

Ouderbijdrage

Het onderwijs in Nederland is gratis, tenminste zolang de kinderen volledig leerplichtig zijn. Scholen mogen ouders wel vragen aan bepaalde activiteiten mee te betalen: de ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt beheerd door de Ouderraad en bedraagt € 35,00 per kind. Voor de schoolreis van groep 8 wordt een aanvullende eigen bijdrage van € 27,50 gevraagd en voor het eindfeest van groep 8 een aanvullende bijdrage van  € 20,=.

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor de bekostiging van activiteiten die niet onderwijs gebonden zijn zoals: het kerstfeest, het sinterklaasfeest, de schoolreizen, de sport- en speldag en de jaarlijkse ouderavond. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage en kan ook voor bepaalde onderdelen worden aangegaan.De leerling kan dan niet deelnemen aan de activiteiten waarvoor geen bijdrage betaald is. 

Aan het begin van het schooljaar krijgt ieder gezin een brief, waarin aangekondigd wordt wanneer de ouderbijdrage moet zijn voldaan. Als kinderen tussentijds de school verlaten wordt een deel van de ouderbijdrage teruggestort.

In bijzondere omstandigheden kan de schoolleiding, op verzoek van de ouders, de verschuldigde ouderbijdrage geheel of gedeeltelijk kwijtschelden. Omdat we geld van de ouders ontvangen, zijn we natuurlijk aan hen rekening en verantwoording schuldig. Dit gebeurt tijdens de jaarvergadering aan het begin van ieder schooljaar.