Stel cookie voorkeur in

De medezeggenschapsraad (MR)

Elke school in ons land heeft een medezeggenschapsraad (MR) die meedenkt en meebeslist over schoolzaken.

De MR denkt mee over de kwaliteit en de organisatie van het onderwijs en zorgt er voor dat de mening van
de ouders meetelt.

In de wet ‘Medezeggenschap op scholen’, staat precies aangegeven over welke zaken de MR advies
mag geven en/of moet instemmen. Daarnaast kan de MR gevraagd en ongevraagd advies geven aan de schoolleiding. De MR zorgt ervoor dat iedereen daarvan kennis kan nemen door de notulen op de website van De Tweewegen te publiceren. Zo kunnen ouders en personeelsleden op de hoogte blijven van wat er speelt.

De MR vergadert acht keer per jaar.

Tijdens de vergadering is er altijd een OR lid aanwezig zodat de informatie kan worden gedeeld.
In de vergaderingen gaat het over zaken als:   

  • Veiligheid in en rond de school.                                                                                  
  • Veranderingen in de schoolorganisatie zoals het continuerooster.
  • De MR denkt mee met het vooronderzoek bij het kiezen van de lesmethodes.
  • De jaarvergadering wordt samen met de OR georganiseerd.

De MR van de Tweewegen bestaat uit drie ouders en drie teamleden. 

We willen goed toegankelijk zijn voor ouders en leerkrachten.  Je kunt ons uiteraard aanspreken op het schoolplein en in de gangen. Daarnaast kun je ons bereiken via e-mail: mr-tweewegen@hotmail.nl.